Get in touch with us at Email: query@lingochaps.com, Mobile: +91-9319666453

 • Home
 •  About
 • Services
  TRANSLATION

  Financial Translation

  Manufacturing

  User-manual

  Technical

  Medical

 • Languages
 • Payments
 • Blog
 • Contact

लिंगो चेप्स राव दानस्लायनाय सिबिखामानि

जों मोनसे भारत-बिथा रावनि सिबिखामानि होग्रा कमपानि, जाया गासै गाहाय हालुरारि रावफोराव गोजौ-गुन गोनां राव दानस्लायनाय, थावनियारि खालामनाय, साबटाइटोल होनाय (बांरावारि), भइस-अवार, दाबिं, दिटिपि (बांरावारि), ट्रान्सक्रिपसोन, ट्रान्सक्रियेसोन आरो ओंथि बेखेवनायाव जुनियायै गोसो होयो। जों भारताव आरो गुबुन हादरफोराव ग्राहकफोरनो राव सिबिखामानिफोर होयो। जोंनि ग्राहकफोरा जादों हारसिं सुबुंनिफ्राइ लानानै फिसा कमपानिफोर आरो बेनिफ्राइ लानानै गिदिर आइन बादियै दाजानाय नफोर आरो सोरखारि एजेनसिफोर।

जोनोम थावनियारि राव दानस्लायनाय गोरों सुबुंफोर!

जोंनि थांखि

लिंगो चेप्स राव दानस्लायनाय सिबिखामानिनि गुदि थांखिया जादों गावनि ग्राहकफोरनो जौसिन- गुन गोनां, बेसेन-गोरोबनाय गोनां रावनि सिबिखामानिफोर होनाय।

जोंनि हानजा

जोंनि हानजायाव आइनरि, रांखान्थियारि, मुलियारि, बिरोंदामिनारि आरो गुबुन गुबुन आयदायाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोर गावारि आरो गुबुन हादरारि-बिथा रावनि रोंखा राखा सुबुंफोर दं।

जोंनि हानजाजों लोगोसे जुनिया सिबिखामानिफोर

जोंनि हानजाया नोंथांनि प्रजेक्टनि सम जोबथि सिमाखौ जोथोन लायो आरो नोंथांनि राव दानस्लायजानाय फोरमानबिलाइफोरखौ थि समाव एबा बेनि सिगांनो होनो हानायखौ रोखा खालामो।

जायखिजाया दारिमिननि थाखाइ सिबिखामानिफोर

जों गाहायाव मख’नाय आयदाफोराव खामानि मावनाय कमपानिफोरनो राव आरो सावरायनां-आयदानि रोंगौथि बुंथिफोर होबोगासिनो दं।
इक’मार्स, दारिमिनारि दिहुन्थाइ
বেংকিং আৰু ফিনাঞ্চ
दावबायनाय
रायजोआरि खोन्दो, एरोस्पेस, रैखाथि, गोहो, पेट्ररासायनिक
गेलेनाय
बिरोंदामिनारि
सावस्रि जोथोन, फाहामथाइ सोमोन्दै बिजिरसंनाय, मुलियारि राहा, मुलि बानायनाय आरो गुबुन गुबुन दारिमिनफोर
सोलोंथाइ

फालांगियारि सिबिखामानिफोर

जों बयनिखुरै साबसिनखौ बिलायो ग्राहकखौ गोजोन होनायानो जोंनि गुदि खामानि।

राव दानस्लायनाय

लिंगो चेप्सआ एसिया, इउरप, स्केनदिनाविया, स्लेभिक, गेजेर सानजायारि, आफ्रिका बायदि बायदिखौ लाफानानै भारताव 150 निबो बांसिन हादरगेजेरारि रावफोरनि साबसिन गुनगोनां राव दानस्लायनायनि सिबिखामानि होयो। जों भारताव ग्राहकफोरनो आरजाथाव बेसेनाव गोजौ-गुन गोनां राव दानस्लायनायनि सिबिखामानि होनाय गोजौ थाखोनि हानजाफोरनि गेजेराव दं।

ओंथि बेखेवनाय सिबिखामानिफोर

जों जोंनि ग्राहकफोरनो गाहायनि ओंथि बेखेवनाय सिबिखामानिफोर होयो:
 • एखे समावनो खालामनाय ओंथि बेखेवनाय
 • फारि फारि ओंथि बेखेवनाय
 • खोमा सेराव बुंनाय ओंथि बेखेवनाय

बां रावारि देक्सटप पाब्लिसिं सिबिखामानि (दिटिपि)

जोंनि हानजाया नोंथांनि फाइलफोरखौ नायबिजिरनो आरो नोंथांनि बिथोनफोरखौ मानिनो नोंथांखौ मदद होगोन आरो मोनसे फिन लिरथिजों लोगोसे नोंथांनो हरफिनगोन जेराव नोंथाङा खावलायनाय सिबिखामानि, आरो दिटिपि नि मासुल मख’नाय थागोन।

गोसोआव लाखि* बेयो गासै बिलायनि रोजाथि एबा बिबां, गुदि फाइलफोरनि गुन आरो माब्ला हरफिननो नांगौ बेनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन जानो हागौ।

ट्रान्सक्रिपसोन

लिंगो चेप्सआ माखासे ट्रान्सक्रिपसोन सिबिखामानिफोर होयो। बेफोर जादों:
 • मुलियारि ट्रान्सक्रिपसोन
 • आइनारि ट्रान्सक्रिपसोन
 • रांखान्थियारि ट्रान्सक्रिपसोन/li>
 • फोसाव ट्रान्सक्रिपसोन

थावनियारि खालामनाय

लिंगो चेप्सआ ग्राहकफोरनो गाहायाव फोरमायनाय थावनियारि खालामनाय सिबिखामानिनि खाबु होयो:
 • सफ्टवेर थावनियारि खालामनाय
 • वेबसाइट थावनियारि खालामनाय

गारां-सोमोन्दो गोनां सिबिखामानिफोर

नोंथांनि सानस्रियाव जोंनि गारां जों जोंनि ग्राहकफोरनो गाहायाव फोरमायनाय गारां-सोमोन्दो गोनां सिबिखामानिफोर होयो:
 • भइस-अवार सिबिखामानिफोर
 • दाबिं
 • साबटाइटोल होनाय आरो केप्सनिंग

जौसिन जौगानाय कमपानिफोरजों फोथायजायो

“जोंनि ग्राहकफोरा जोंनि सोमोन्दै मा बुंदों नाय।“

शाम्भवी श्रीवास्तव

जोबोर सैथो आरो सम बादियै मावफुङो। एसेल’ समनि गेजेरावनो आंनि खामानिखौ जोबोर गोरलै खालामनायनि थाखाय साबायखर। आरोबाव सुबुंफोरा बरायग्रा आखुनि आरो मोजां फिन हरफिनो।

एन. के. भाटिया

जोबोर मोजां सिबिखामानि होयो, गोख्रै फिन होयो, दिन्थिनो हाथाव फर्मेटाव थार आरो गोरोन्थि गैयि खामानि मावो! साबायखर आरो हनजानिसिम आंनि हामग्लायनाय बावहरो

बैभव सिंह

गोख्रों ग्राहक सिबिखामानिजों लोगोसे खामानिया जोबोर आखा फाखा, बिसोरो नोंथांखौ जेबो हेंथा गैयालासे मदद होगोन। बिसोरजों थांथारनांगोन

सोमोन्दो लाखि

अन्नानै गोख्रै फर्माव आबुं खालाम आरो जों जेसे हागौ एसे गोख्रैयै नोंथांखौ जगाजग खालामगोन।